Hình ảnh Chuyến thăm và làm việc của Thứ trưởng BLĐTB&XH

Hình ảnh Chuyến thăm và làm việc của Thứ trưởng BLĐTB&XH

Hình ảnh Chuyến thăm và làm việc của Thứ trưởng BLĐTB&XH

Hình ảnh Chuyến thăm và làm việc của Thứ trưởng BLĐTB&XH